Prima pagină  

 

 Despre noi | Activități | Legături | Contact

 Prezentare | Discipline de studiu | Dotări | Ofertă școlară  

 
 

 

Conform anexei I la admiterea în clasa a IX-a la Seminar se pot înscrie absolvenții învățământului gimnazial cu certificat de capacitate.
La anul I al Școlii de Cântăreți Bisericești și la clasa a IX-a curs cu frecvență redusă se pot înscrie absolvenții de gimnaziu cu sau fără certificat de capacitate (art.2).

Media generală la profilul teologic se calculează astfel: Apt.+3MA/4
Unde Apt = media aritmetică a notelor la probelor de aptitudini;
        MA = media de admitere (conf.art.13).
În media de admitere (AM) examenul de capacitate are o pondere de 75% (media de absolvire a claselor V-VIII trebuie să fie minim 7,00).

La profilul teologic (conf.art.26 din Regulamentul de Admitere în învățământul preuniversitar 2001) aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să obțină minim nota 6 la fiecare probă.

Absolvenții învățământului gimnazial, provenind promoțiilor anterioare anului 1999 se pot înscrie la școala de Cântăreți Bisericești sau în clasa a IX-a, frecvență redusă (monahii și monahiile) cu media de echivalare a examenului de capacitate.

Media de echivalare a examenului de capacitate se calculează ca media aritmetică, cu două zecimale a mediilor obținute în clasele I-VIII la disciplinele: limba și literatura română, matematică și la alegere istorie sau geografie. Pentru aceasta candidații se vor adresa școlii unde au absolvit gimnaziul pentru eliberarea certificatelor de echivalare a examenului de capacitate. (conf. Ordinului M.E.N. publicat în Monitorul oficial al României – partea I, nr.37/22.01.2001).

I. Verificarea dicției și aptitudinilor muzicale
1.
Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noțiunile teoretice.
2. Examinarea aptitudinilor muzicale va consta în următoarele probe:
a) intonarea unui cântec bisericesc și a unuia național sau popular, pentru aprecierea calităților vocale:
cântece bisericești: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Pe Tine Te lăudăm – glas V; Troparul Învierii; Tatăl nostru - Anton Pan; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului Binecuvântat; Colinde cu conținut religios sau Chinonice și Pricesne.
cântece patriotice: Deșteaptă-te române, Limba noastră (Al. Cristea), Limba română (Al. Podoleanu), Țara mea (D. Chiriac), Imnul eroilor (I. Brătianu), Pui de lei (I. Brătianu).
cântece populare: de preferință din zona geografică a candidatului.
b) Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin intonarea gamei Do Major, a arpegiului și a unor sunete din gamă;
c) Verificarea simțului ritmic;
d) Verificarea dicției prin rostirea, la alegerea candidatului, a unei rugăciuni, recitarea unei poezii sau lecturarea unui text din cărțile cult (Ceaslov, Psaltire, Minei etc.).

II. La vizita medicală se va verifica integritatea mentală și fizică a candidaților aceasta fiind o condiție de căpătâi prevăzută de Sfânta Scriptură și Canoale Bisericii Ortodoxe Române pentru cei ce doresc a intra în cler.

III. Cunoștințe generale de religie
A. Vechiul Testament
1. Facerea lumii (Zilele creației, Crearea lumii, Greșeala primilor oameni, Făgăduirea unui răscumpărător).
2. Personalitatea – religios morală a Patriarhului Avraam (Chemarea lui Avraam; Avraaam primitor de străini; Încercarea credinței lui Avraam și răsplătirea lui).
3. Iosif și frații săi ( Iosif în casa părinților săi; Iosif dus în Egipt; Iosif în temniță; Înălțarea în rang a lui Iosif; Așezarea lui Iacov ci fii săi în Egipt).
4. Chemarea lui Moise (Eliberarea poporului ales din robia egiptenilor; Copilăria lui Moise; Chemarea sa; Cele zece pedepse trimise de Dumnezeu asupra Egiptului; Mielul Pascal; Trecerea prin Marea Roșie).
5. Psalmistul David (Alegerea lui David; David și Goliat; Prietenia dintre David și Ionatan; David rege evlavios; Cele din urmă zile; Moartea lui).
6. Înțeleptul Solomon (Înțelepciunea lui; Zidirea templului; Cei din urmă ani ai vieții; Moartea lui).
7. Proorocul Ilie (Începutul activității; Jertfa lui Ilie; Via lui Nabot; Ridicarea lui Ilie la cer).
B. Noul Testament
1. Viața și activitatea Sfântului Ioan Botezătorul (Vestirea nașterii; Nașterea Sf. Ioan; Activitatea lui; Botezul Domnului; Sfârșitul vieții lui Ioan):
2. Nașterea lui Mântuitorului Iisus Hristos (Buna Vestire; Nașterea Domnului; Aducerea la templu; Închinarea magilor; Fuga în Egipt; Uciderea pruncilor; Așezarea în Nazaret).
3. Fericirile și tâlcuirea lor.
4. Pilda Semănătorului (Tâlcuire; Învățătură religios-morală).
5. Pilda samariteanului milostiv (Tâlcuire; Învățătură religios-morală).
6. Invierile din morți săvârșite de Iisus Hristos ( Învierea ficei lui Iair; Învierea fiului văduvei din Nain, Învierea lui Lazăr).
7. Cina cea de Taină (Pregătirea Cinei; Spălarea picioarelor ucenicilor; Instituirea Tainei Sf. Împărtășanii; Descoperirea vânzătorului; Răstignirea; Cele din urmă învățături date ucenicilor).
8. Patimile, Răstignirea și Îngroparea Domnului (Rugăciunea din gradina Ghetsimani; Prinderea lui Iisus; Judecata Mântuitorului; Lepădarea lui Petru; Răstignirea; Punerea lui Iisus în Mormânt).
9. Învierea Domnului, Arătările de după Înviere: Femeile mironosițe; lui Petru și Ioan la Mormânt; Mariei Magdalena; lui Luca și Cleopa; Ucenicilor fără Toma; Ucenicilor cu Toma la Marea Tiberiadei; Înălțarea la cer.
10. Pogorârea Sf. Duh (Alegea lui Matia, Pogorârea Sf. Duh, Cuvântarea Sf. Ap. Petru; Convertirea celor 3000 de oameni).
12. Sf. Ap. Petru și Pavel (Chemarea; Activitatea misionară; Minuni săvârșite; Scrieri; Sfârșitul vieții lor).
13. Despre Sfânta Scriptură (ce este Sf. Scriptură; Cuprinsul și însemnătatea ei).

Actele necesare pentru înscriere:
1. Cerere de înscriere;
2. Binecuvântarea Chiriarhului – o solicită Seminarul pentru toți candidații (candidații din alte Eparhii de cât cea a Iașilor vor prezenta binecuvântarea Ierarhului lor pentru înscrierea la examenul de admitere la Seminarul nostru).
3. Recomandarea Preotului paroh și a Consiliului parohial;
4. Certificat de naștere (original și copie legalizată sau xerocopie);
5. Certificat de botez;
6. Adeverință de absolvire a minim opt clase (gimnaziu);
7. Fișă medicală, completată în policlinică cu toate analizele (se găsește la Secretariatul Seminarului);
8. Fișa copilului „de la 0-16 ani” de la dispensarul de care aparține candidatul);
9. Certificate capacitate (pentru absolvenții dinainte de anul 1999 – Certificatul de echivalare a examenului de capacitate eliberat de Școala Generală unde au absolvit);
10. Adeverință că a frecventat orele de religie.

Conform anexei II graficul desfășurării admiterii Seminarului nostru este următorul:

Pentru liceele la care se organizează probe de aptitudini, teste sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă, inscrierea seva face în perioada 26-27 iunie 2002.

Înscrierea la aceste licee se va face direct de către candidații care au promovat examenul de capacitate, cu fișa de înscriere eliberată de unitatea școlară la care au absolvit cursurile gimnaziale.

În perioada 28-30 iunie 2002 se voe desfășura probele de aptitudini, teste și probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă

Pentru detalii consultați Monitorul Oficial al României din 22.01.2001, pagina web www.edu.ro a M.E.C. sau adresați-vă Secretariatului Seminarului Teologic, Str. Prieteniei nr. 7, tel/fax 031/581773